Θέσεις Εργασίας | ΟΠΑ

Οι εξής αιτήσεις είναι ενεργές και διαθέσιμες:
  • Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ερωτηματολόγια


To ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»